Julkaisut

Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja

1. Tainio, Liisa, Juuti, Kalle, Kallioniemi, Arto, Seitamaa-Hakkarainen, Pirita & Uitto, Anna (toim.) 2011. Näkökulmia tutkimusperustaiseen opetukseen. Ainedidaktisia tutkimuksia 1. ISSN 1799-9560X. http://hdl.handle.net/10138/28405.

2. Krzywacki, Heidi, Juuti, Kalle. & Lampiselkä, Jarkko (toim.) (2012). Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen ajankohtaista tutkimusta. Ainedidaktisia tutkimuksia 2. ISBN 978-952-5993-03-5. http://hdl.handle.net/10138/37755.

3. Yli-Panula, Eija, Merenluoto, Kaarina & Virta, Arja (toim.) (2012). Koulu ja oppiaineiden monet kulttuurit. Ainedidaktisia tutkimuksia 3. ISBN 978-952-5993-05-9. http://hdl.handle.net/10138/38070.

4. Tainio, Liisa, Juuti, Kalle & Routarinne, Sara (toim.) (2013). Ainedidaktinen tutkimus koulutuspoliittisen päätöksenteon perustana. Ainedidaktisia tutkimuksia 4. 978-952-5993-07-3. http://hdl.handle.net/10138/38459.

5. Poulter, Saila (2013) Kansalaisena maallistuneessa maailmassa – Koulun uskonnonopetuksen yhteiskunnallisen tehtävän tarkastelua. Ainedidaktisia tutkimuksia 5. ISBN 978-952-5993-11-0. http://hdl.handle.net/10138/39132

6. Hannula, Markku S., Portaankorva-Koivisto, Päivi, Laine, Anu & Näveri, Liisa (eds.)(2013) Current state of research on mathematical beliefs XVIII: Proceedings of the MAVI-18 Conference. Studies in Subject Didactics 6. ISBN 978-952-5993-08-0. http://hdl.handle.net/10138/42920

7. Yli-Panula, Eija, Silfverberg, Harry & Kouki, Elina (toim.) (2013). Opettaminen valinkauhassa. Ainedidaktinen symposiumi Turussa 15.3.2013. Ainedidaktisia tutkimuksia 7. ISBN 978-952-5993-12-7. http://hdl.handle.net/10138/42530

8. Kauppinen, Merja, Rautiainen, Matti & Tarnanen, Mirja (toim.) (2015). Rajaton tulevaisuus. Kohti kokonaisvaltaista oppimista. Ainedidaktisia tutkimuksia 8. ISBN 978-952-5993-15-8. http://hdl.handle.net/10138/153212

9. Kauppinen, Merja, Rautiainen, Matti & Tarnanen, Mirja (toim.) (2015). Elävä ainepedagogiikka. Ainedidaktisia tutkimuksia 9. ISBN 978-952-5993-16-5. http://hdl.handle.net/10138/154156

10. Silfverberg, Harry, Kärki, Tomi, & Hannula, Markku (Eds.) (2015). Nordic research in mathematics education – Proceedings of NORMA14, Turku, June 3-6, 2014. ISBN 978-952-5993-17-2. http://hdl.handle.net/10138/159388

11. Pakula, Heidi-Marja, Kouki, Elina, Silfverberg, Harry ja Yli-Panula, Eija (toim.) (2016). Uudistuva ja uusiutuva ainedidaktiikka. http://hdl.handle.net/10138/174336

Sarjan tavoitteena on saada julki tieteellisesti korkeatasoista, vertaisarvioitua ainedidaktista tutkimusta.

Ainedidaktisia tutkimuksia -julkaisusarja perustettiin vuonna 2011. Julkaisusarjan perustamisen taustalla on tarve saada korkeatasoinen julkaisukanava ainedidaktiselle tutkimukselle. Tarve on kehittynyt erityisesti vuosittain järjestettävän Ainedidaktisen symposiumin myötä, jossa alan tutkimusta on esitelty vuodesta 1987 lähtien.

Sarjassa julkaistaan erilaisia tutkimuksia artikkelikokoelmista väitöskirjoihin. Julkaisukielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Käsikirjoitukset käyvät läpi ennakkoarvioinnin, joka toteutetaan kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti. Vähintään kaksi riippumatonta asiantuntijaa arvioi anonyymisti käsikirjoitusten tieteellisen julkaisukelpoisuuden. Vertaisarviointi dokumentoidaan ja julkaisutoimikunnan puheenjohtaja tallentaa dokumentit. Vertaisarvioinnissa noudatetaan Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan vertaisarviointiprosessiin ja sen dokumentointiin liittyviä vaatimuksia (ks. verkkosivu vertaisarviointitunnuksen käytön edellytykset  https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus/kayton-edellytykset)

VA_tunnus_tekstein_pieni


Haluatko julkaista sarjassa?

Tee ehdotus julkaisutoimikunnan jäsenelle esimerkiksi sähköpostitse. Kerro julkaisun toimittajat, teoksen työnimi ja sisällysluettelo. Perustele, miksi teos olisi hyvä julkaista sarjassa ja miten vertaisarviointi olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa. Julkaisutoimikunta kertoo kantansa siitä, soveltuuko teos sarjaan. Mikäli teos katsotaan soveltuvaksi sarjaan, teksti muotoillaan oheisen julkaisupohjan ohjeiden mukaan. Julkaisupohja soveltuu erityisesti artikkelien muotoilemiseen. Mikäli kyseessä on monografia, ohjeita voi käyttää soveltaen. Kirjoittajan tulee tuolloinkin huomioida, että painettu julkaisu on A5-kokoa, ja myös monografian tulee noudattaa julkaisupohjan asetuksia.

Vertaisarvioinnin jälkeen julkaisutoimikunta tekee lopullisen päätöksen teoksen hyväksymisestä sarjaan. Teoksen kirjoittaja tai toimittajat taittavat julkaisun painokuntoon. Julkaisun taittopohja on saatavilla julkaisutoimikunnan sihteeriltä.

Mainokset